Logó
Képzések

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

https://eduline.webuni.hu,
illetve https://onlinetanfolyam.eduline.hu honlapok

Adatkezelő adatai

Név:
Webuni Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6000 Kecskemét, Magyar utca 2.
Cégjegyzékszám:
03-09-132232
Adószám:
25081512-2-03
Adatvédelmi felelős:
Pakucs András ügyvezető önállóan
Panaszkezelés:
Adatok tárolásának fizikai helye:
Servergarden Kft.; Budapest 1109 Expo tér 5-7

(a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”)

Általános Adatkezelési Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya, az Adatkezelő

A jelen általános adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) az Adatkezelő ügyfeleinek, így a https://eduline.webuni.hu és a https://onlinetanfolyam.eduline.hu weboldalak (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”) személyes adatainak kezelését, továbbá az őket megillető jogokat mutatja be.

A Felhasználó a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében érintettnek minősül.

Az Adatkezelési Tájékoztató összhangban van a hatályos európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: “Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseivel.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályos változata a Weboldalon és a Szolgáltató székhelyén is elérhető és megtekinthető.

A https://eduline.webuni.hu, illetve a https://onlinetanfolyam.eduline.hu weboldalak tekintetében a Szolgáltató és a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideó u. 14., Cg. 01-10-041172, a továbbiakban: HVG) közös adatkezelést hajt végre az alábbiak szerint:

A HVG szerepe:

A HVG a fenti két honlapon online, oktatási felület működésére biztosít lehetőséget a domain név biztosításával, amelyen keresztül az érdeklődők a Szolgáltató által elérhetővé tett online képzéseket igénybe vehetik. A képzések értékesítéséhez (hírlevelek, nyereményjátékok) továbbá a HVG segítséget nyújt. A HVG a Weboldalon igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggésben személyes adatot azonban nem kezel, illetve személyes adatokat a Szolgáltató a HVG számára nem ad át. A HVG adatkezelési tájékoztatója és elérhetősége itt tekinthető meg: https://hvg.hu/adatvedelem

A Szolgáltató szerepe:

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezeléseket (így pl: online felület működtetése, tárhely, helpdesk, technikai szupport, online számlázás, fizetés, mobil applikáció, regisztráció stb.) kizárólag a Webuni végzi, illetve az adatkezelésekért kizárólagos felelősséget vállal.

A Felek (HVG és a Szolgáltató) a Szolgáltatót jelölik ki általános kapcsolattartónak a Felhasználók (érintettek) felé, mivel a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatokat – a fent bemutatott szűk kivétellel - kizárólag ő kezeli. Javasoljuk kérdés esetén így az info@webuni.hu e-mail címen keresztül felvenni a kapcsolatot. Az érintett azonban jogosult bármelyik Féltől, így a HVG-től is információt kérni.

Adatkezelő által önállóan végzett adatkezelések
Adatkezelések célja

A Szolgáltató többféle szolgáltatást nyújt, közvetít, illetve tesz elérhetővé a Felhasználók részére, amelyek a Weboldalon keresztül vehetők igénybe elektronikusan (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások egy része ingyenesen, más része térítés ellenében vehető igénybe. A Szolgáltatások regisztrációt követően (a továbbiakban: „Regisztráció”), kizárólag a Felhasználók által vehetők igénybe.

A Weboldal látogatása a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást. A bizonyos esetekben történő sütik/cookiek alkalmazásáról az adatkezelő szolgáltató külön adatkezelési tájékoztatást nyújt. A Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben felhasználói azonosítás szükséges, amelynek feltétele a Felhasználó Weboldalon történő Regisztrációjaés a felhasználói fiókba történő belépés. Regisztrációt követően a felhasználói fiókhoz tartozó adatok mentésre kerülnek. A Szolgáltatások igénybevételéről a Felhasználók önként döntenek, és hozzájárulnak, hogy ehhez a személyes adataik megadása szükséges. A hozzájárulás egyebekben bármikor, indokolás nélkül vonható vissza.

A Felhasználó regisztráció során létrehozott profiljához megadott nevet valamennyi olyan általunk biztosított szolgáltatásunkban felhasználhatjuk, amelyhez a Felhasználó által regisztrált fiók szükséges.

A Szolgáltató kezeli továbbá azon természetes személyek személyes adatait, akik a Szolgáltatások iránt érdeklődnek, és a Szolgáltatásokról, illetve a Regisztrációról kifejezetten tájékoztatást kérnek (a továbbiakban: „Leendő Felhasználó” vagy „Leendő Felhasználók”).

Az adatoknak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt a Felhasználó hozzájárulását kérjük.

A Szolgáltató biztosítja, hogy az adatfeldolgozás minden fázisában megfeleljen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete előírásainak. A Szolgáltató biztosítja, hogy a feldolgozott adatok csak abban az esetben hagyják el az Európai Gazdasági Térség Területét, ha arra az Általános adatvédelmi rendelet felhatalmazást ad.

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató garantálja, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, minden esetben azt az informatikai megoldást választja, amely az adatok magasabb szintű̋ védelmét biztosítja.

Adatkezelések célja

A Felhasználók adatainak kezelésére a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott, valamint a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatások lehetővé tétele, nyújtása, fenntartása, dokumentálása, továbbfejlesztése, új szolgáltatások kifejlesztése, a Szolgáltatások ellenértéke számlázásának a lehetővé tétele, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek megvalósítása, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb ügyintézés – ideértve, különösen, a hatósági ellenőrzések teljesítését és az esetleges jogviták lefolytatását – érdekében kerül sor.

A Leendő Felhasználók adatainak kezelésére az általuk történő Regisztráció érdekében kerül sor.

A Felhasználó, mint érintett a Szolgáltatások igénybevétele előtt, és azok nyújtása során, illetve a Szolgáltatások megszűnését követően bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató mely adatokat és milyen célból kezel, illetve bármely egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben, ideértve, többek között, az adatkezelés jogalapját, időtartamát, a Felhasználót megillető jogorvoslati lehetőségeket, továbbá azt, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. A tájékoztatás kérésre vonatkozó részletes ügymenetet a Felhasználók jogai pont tartalmazza.

Gyűjtött és kezelt személyes adatok köre

Az adatok gyűjtésének és kezelésének elsődleges célja a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatás minőségének minél magasabb szintű biztosítása, folyamatos javítása, a Szolgáltatás lehetőség szerinti minél jobban testre szabása, vagy akár egy esetleges incidens esetén történő mielőbbi kapcsolatfelvétel lehetősége.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot rögzít, amelyet a Felhasználó vagy a Leendő Felhasználó vagy a Felhasználó által meghívott, illetve a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partner önkéntesen ad meg; kivételt képeznek ez alól az ellenszolgáltatás ellenében igénybe vehető Szolgáltatások esetén a szerződéskötéshez, illetőleg a számla kiállításhoz kapcsolódó, a kötelező adatszolgáltatás körébe tartozó adatok.

Regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatok köre:

 • neve;
 • Regisztráció során megadott e-mail címe.

A Szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatok köre:

 • a Felhasználó számítógépének IP címe;
 • a Weboldalon történő bejelentkezések kezdő- és záró időpontja;
 • a böngésző és az operációs rendszer típusa;
 • a Felhasználó által a Weboldalon kifejtett aktivitás.
Regisztráció

A Regisztráció során a Felhasználó megadja a szükséges adatokat, az adatkezelés célja a regisztráció során nyújtott szolgáltatások feltételeinek a megismerése, a szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás igénybevétele. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elolvasása, valamint elfogadása.
A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja.

A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről.

A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

A Felhasználónak a későbbiekben joga van kérni a személyes adatai törlését, amelyhez a hozzájárulása volt szükséges.

A regisztrációt követően adatkezelés célja a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez az ügyfelek szükséges azonosítása, a szolgáltatási szerződés létrejötte, szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más, banki vagy fizetési szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó által tett panaszkezelések (pl. hibabejelentés) során kezelt adatok köre:
 • a panaszt bejelentő Felhasználó neve, e-mail címe vagy telefonszáma (attól függően, hogy milyen módon jelenti a panaszt);
 • a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve, ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el;
 • a bejelentett panasz leírása;
 • a Szolgáltató nyilatkozata, ha a hiba/panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.
Leendő Felhasználó által megadott személyes adatok köre (azzal, hogy a Leendő Felhasználók a Regisztrációval maguk is Felhasználóvá válnak):
 • neve;
 • érdeklődése során megadott e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • érdeklődési köre.
A Felhasználó által megadott, a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatai:
 • a kapcsolattartó neve és e-mail címe.
Tájékoztatás a Weboldalon alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról
A látogatás során kezelt adatkör

A Weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • a látogató által használt IP cím;
 • a böngésző típusa;
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);
 • látogatás időpontja;
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás;
 • kattintás.
Alkalmazott sütik jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Látogató/Felhasználó hozzájárulása.
Amennyiben a Látogató/Felhasználó nem fogadja el a cookiek használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára.

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A Weboldal használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használtoperációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi,de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználóknem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Weboldalra, és azokat is,amelyeket a Weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekbőlaz adatokból nem lehet következtetni.

Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a Felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a Felhasználó a Weboldalt látni. Ezek a fajtasütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.
Adatkezelés célja: A Szolgáltatás minőségének és hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbététele. Ez az adat a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Felhasználói élmény javítását szolgáló sütik:

Információkat gyűjtenek a Felhasználónak a Weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, GTM, Facebook). Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használjafel.
Szolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

Adatkezelés jogalapja

A Regisztráció során a Felhasználó önként adja meg az adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása.
A Regisztráció iránt érdeklődő Leendő Felhasználó önként adja meg az adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Leendő Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása.
A Szolgáltató a Felhasználó és a Leendő Felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelés célja pontban megadott célok érdekében és az Adatkezelés időtartama pontban meghatározott időtartamig, illetve kötelező adatkezelés esetében a jogszabályban megjelölt időtartamig kezeli.
A Felhasználó és a Leendő Felhasználó az adatainak önkéntes megadásával és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy aSzolgáltató a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő adatkezelési tevékenységéhez hozzájárul.

AFelhasználó és aLeendő Felhasználó hozzájárulása önkéntes, tájékozott és határozott; a Szolgáltató adatkezelési tevékenységének ez a hozzájárulás adja a jogalapját. A kötelező adatkezelések esetén (például számlázási adatok) az adatkezelés jogalapját az adott Szolgáltatásra vonatkozó törvények adják.

Bizonyos esetekben (például a Szolgáltatás ellenértékének ki nem egyenlítése, Felhasználó tartozása) vagy közérdek sérelme esetén a Szolgáltató érdekmérlegelés alapján is kezel adatot. Az érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetében a Szolgáltató minden esetben érdekmérlegelési tesztet végez el, amely esetről-esetre a Felhasználó szabadságjogainak és az adatkezelés szükségességéhez fűződő nyomós magánérdek illetőleg közérdek összevetésével történik.

Törvényes kötelezettség teljesítése az alábbi jogszabályok által biztosított körben: A Szolgáltató általi adatkezelésekre,mint Adatkezelőre vonatkozik

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet;
 • saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és
 • a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),
 • a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre, mint Adatfeldolgozóra vonatkozik:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet;
 • saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és
 • a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),
 • a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor.

Szolgáltató jogos érdeke a Felhasználóval szemben, hogy a szerződésbőlfolyó esetleges igényét érvényesítse. Határideje a szerződés megszűnését követően a Ptk. általános elévüli ideje 5 év leteltéigtart. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek)

Adatkezelések időtartama

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, de legfeljebb a Szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig. Amennyiben a Felhasználó több Szolgáltatást vett igénybe, a fenti időtartam attól az időponttól kezdődik, amikor a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások közül az utolsó Szolgáltatás igénybevétele érvényesen megszűnik.

Amennyiben a Leendő Felhasználó nem regisztrál vagy a megkezdett Regisztrációt bármely okból nem fejezi be, a Szolgáltató értesítést küldhet az e-mail címére.

Adattovábbítás, az adatok összekapcsolása

Szolgáltató az általa a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján kezelt személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag az Adatkezelő Adatfeldolgozó partnerei számára továbbíthatja, a mindenkor hatályos GDPR elveket és jelen tájékoztatóban meghatározottakat szem előtt tartva.

Szolgáltató jogosult és köteles továbbá a jogszabályok által meghatározott esetekben, az arra jogosult hatóság megkeresésére az érintett személyes adatainak a továbbítására, azzal, hogy a Szolgáltató ilyen esetekben is köteles ellenőrizni az adattovábbítás jogalapját.

A személyes adatokat egyébként akkor osztjuk meg a Szolgáltatón kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll a Felhasználó hozzájárulása.

Abban az esetben is megosztjuk a személyes adatokat a Szolgáltatón kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha jóhiszeműen feltételezzük, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása, megőrzése vagy közzététele észszerűen indokolt:

 • a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, bírósági ítéleteknek vagy hatósági határozatoknak való megfelelés;
 • a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket végrehajtása, ideértve azok lehetséges megsértésének kivizsgálását is;
 • a csalások, valamint a biztonsági vagy technikai jellegű problémákat észlelése, megelőzése;
 • a Szolgáltató, felhasználói vagy a nagyközönség jogait, tulajdonát vagy biztonságát fenyegető veszéllyel szembeni, a jogszabály által előírt vagy megengedett módon történő védekezés érdekében.
Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó

A szerződés teljesítése körében a Szolgáltató, mint Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 • OTP Moblil Kft. (SimplePay)
  (1138 Budapest, Váci u. 135-139. B.ép.5.emelet, Cg.01-09-174466)
  (Vezetéknév, Keresztnév) Vásárlás esetén, vásárló személy
 • PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
  (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg)
  (Vezetéknév, Keresztnév) Vásárlás esetén, vásárló személy
 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Zátony u. 7., Cg.01-09-303201)
  a Szamlazz.hu (számlázási adatok) tekintetében
  (Vezetéknév, Keresztnév) Vásárlás esetén, vásárló személy
 • Servergarden Kft.
  (1139 Budapest, Váci u. 99-105., Cg.01-09-350297) - szerver szolgáltatás
 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4., X.em.241. ajtó, Cg.01-09-909968)
  Kurzus feliratkozók (vezetéknév, keresztnév, email, születési dátum - opcionális, számlázási adatok)
  Csoport/cég adatok (cégnév, székhely, kontakt email, kontakt telefonszám, cég számlázási adatok)
 • Smartsupp.com, s.r.o
  (Milady Horakove 13, Brno, 602 00, Czech Republic) – online chat, ügyfélszolgálati kapcsolattartás
 • Mailgun Technologies, Inc.
  (535 Mission St., San Francisco, CA 94105) - Automatizált rendszerüzenetek kezelése, kiküldése
Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságairajelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekethajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságátmind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása,illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználók jogai

Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Felhasználók jogainak gyakorlását.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjaa Felhasználó a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatni kell.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétőlszámított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználópanaszt nyújthat be és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonbanbizonyos esetekben díj számítható fel. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennekbizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Felhasználók jogai felsorolva a következők:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog
 3. Felhasználó hozzáférési joga
 4. A helyesbítéshez való jog
 5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 8. Az adathordozhatósághoz való jog
 9. A tiltakozáshoz való jog
 10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 11. Korlátozások
 12. A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 15. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Átlátható tájékoztatás, kommunikáció

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzőentájékoztatást kapjon.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és mindenegyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adjaát. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Felhasználó hozzáférési joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelésefolyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontbanírt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával,vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmeérdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátottszemélyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeketaz adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.
A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyesadatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okokindokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve,az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nemmegfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.